EHITUSLUBA: MILLAL SEDA VAJA JA KUIDAS SEDA TAOTLEDA?

Selles artiklis tahaksime tavakeeles vastata kõikidele küsimustele, mis puudutavad ehitusloa saamist Eestis.

Mis on ehitusluba?

Ehitusluba on luba ehitamise alustamiseks, mille kohalik omavalitsus annab kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus. Mistahes tööd ehitusalal on enne loa saamist – keelatud!

Millal nõutakse ehitusluba?

Maja laiendamisel kuni 33 % ulatuses olemasoleva hoone mahust ehitusluba ei nõuta. Sel juhul tuleb Ehitusregistrisse (edasi EHR) esitada vaid projekt ja ehitusteade. Riigilõivu avalduse esitamise eest maksta ei tule.
Ehitusluba on vajalik uue maja ehitamisel või hoone laiendamisel enam kui 33 % ulatuses kogu hoone mahust.

Kui kiiresti võib saada ehitusluba?

Projekti koostamiseks kulub keskmiselt 2 kuud. Edasi järgneb ametnikega kooskõlastamise protsess, mis võib keskmiselt kesta 2 kuud, kui krunt asub väljaspool Tallinna linna ning kuni 6 kuud, kui krunt asub pealinnas. Projekti kooskõlastamisega tegeleb reeglina projekti teinud arhitekt.

Kes väljastab ehitusluba?

Lubade väljastamisega tegeleb kohalik omavalitsus. Kogu projektdokumentatsioon salvestatakse EHR-i elektroonilisel kujul. Ehitusluba väljastatakse 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Keeldumise korral saadavad ametnikud märkuste või täiendavate nõuete loetelu, millede täitmise järgselt esitatakse avaldus uuele läbivaatamisele. Nagu näitab praktika, saavad ehitusloa esimesest korrast vaid õige vähesed. Ehituse planeerimisel peaks sellega arvestama.

Mille alusel väljastatakse ehitusluba?

Ehitusluba väljastatakse valmis ehitusprojekti alusel. Sellise projekti ettevalmistamisega tegelevad litsentseeritud arhitektuuribürood.

Dokumentatsiooni alla käivad:
– Seletuskiri;
– Topo-geodeetiline alusplaan koos trassidega;
– Tehnilised andmed;
– Projekteerimistingimused;
– Energiamärgis;
– Vee- ja kanalisatsioonivarustuse liitumisprojekt;
– Lisad;

Jooniste hulka kuuluvad tavaliselt:
– Situatsiooniskeem (1:2000);
– Asendiplaan (1:500);
– Põhiplaan;
– Katusekorruse v. teise korruse plaan;
– Katuse plaan;
– Vundamendi plaan;
– Lõige või lõiked;
– Kaks otsvaadet;
– Kaks külgvaadet;
– Uste ja akende spetsifikatsioon;
– Piirdeaed;
– Lisad;
Mis edasi? Pärast ehitusloa saamist võite ametlikult ehitust alustada. Ehitusluba antakse välja viieks aastaks, aga kui sellel ajal jõuate alustada ehitust, pikendatakse seda perioodi veel 2 aasta võrra. Vahetult enne ehitustööde algust tuleb esitada EHR-i avaldus ehitustööde alustamiseks (ehitamise alustamise teatis). Kui ehitustööd hõlmavad vana hoone lammutamist, tuleb esitada lammutusteatis. Kui projekt näeb ette puude likvideerimist, tuleb esitada raietööde taotlus (raieluba). Ehitustööde alustamine maatükil ilma loata on seadusega keelatud ja selle eest karistatakse rahatrahviga!

Millest tuleks alustada?

Ehitust peaks alustama pöördumisest ahritektuuribüroo poole. Arhitekt aitab olukorras selgusele jõuda ja koostada tegevusplaani.

Kuidas valmistuda arhitektiga kohtumiseks?

Enne arhitekti poole pöördumist tuleb iseseisvalt läbi mõelda, millist maja te tahate. Ei tea ju keegi teie elutingimusi ja vajadusi paremini kui te ise! Mõelge läbi, milliseid tubasid te vajate, milline majapindala oleks teile optimaalne, vaadake näiteid Internetist.
Loodame, et suutsime leida vastuse teid huvitavale küsimusele. Vastuseid muudele küsimustele võib leida siin.
IDEA Arhitektid on alati rõõmuga valmis teid aitama teie unistustekodu realiseerimisel!