MAJA EHITAMINE EESTIS: SAMMSAMMULINE JUHEND

Kui maatükk on juba olemas, tekib 2 küsimust: mida edasi teha ja kust maja ehitamist alustada? Nendele küsimustele leiate vastused sellest artiklist.
ERAMAJA EHITUSE ALUSTAMISEKS EESTIS PIDAGE KINNI JÄRGMISEST KORRAST:
1) Maatüki detailplaneeringuga tutvumine ehk projekteerimistingimuste saamine; * Juba selles etapis võite pöörduda litsentsitud arhitektuuribüroo poole.
2) Geodeetiliste uuringute läbiviimine;
3) Maja projekti väljatöötamine;
4) Avalduse esitamine ehitisregistrisse (edaspidi EHR) ja loa saamine maja ehitamiseks (edaspidi ehitusluba);
5) Eriosade projekteerimine;
6) Ehitusettevõtte otsimine;
7) Maatüki ettevalmistamine ehitustöödeks;
Kõiki neid punkte ja nende täitmise järjestust vaadeldakse üksikasjalikumalt allpool.
1) Detailplaneeringuga (edaspidi DP) tutvumine ja / ehk projekteerimistingimuste saamine (edaspidi PT). DP ja PT täidavad sama funktsiooni: need määravad, mida üldiselt saab maatükile ehitada. Nendes dokumentides on kirjas: hoonestusala piirid, lubatud hoonete arv maatükil, maksimaalne lubatud korruste arv, maja maksimaalne lubatud kõrgus, välisviimistlusele, katuse kujule ja kaldenurgale esitatavad nõuded jne. Kõik need tegurid mängivad maja edasisel projekteerimisel otsustavat rolli. Kui maatükil pole ühtegi DP-d, tuleb taotleda PT oma kohalikult omavalitsuselt. Taotlus esitatakse elektrooniliselt EHR-i kaudu. PT väljaandmine võtab kuni 30 päeva. Juba selles etapis võite pöörduda litsentsitud arhitektuuribüroo poole: arhitekt aitab teil koostada avalduse ja mõista nõudeid.
2) Geodeetiliste uuringute läbiviimine. Maatüki geodeetiline mõõdistamine on maja ehitustööde kõige olulisem protseduur. Ilma ehitusobjekti eelneva mõõdistuseta ei ehitata ühtegi elumaja, majandushoonet, veevarustussüsteemi, autoteed ega muud ehitist. Seda ei dikteeri mitte ainult ehitusnormid ja reeglid, vaid ka Eestis kehtivad õigusaktid. Geodeetiline mõõdistamine on konkreetse maatüki planeeringu paberile ja arvutisse ülekandmise protsess. Uuringu lõpuks on geodeedil plaan, mis kajastab kõiki maatükil (mitte ainult ehitisi, vaid ka puid, teid jne) ja selle all (maa-alused kommunikatsioonid: kaablitrassid, torujuhtmed, kanalisatsioonisüsteemid jne) paiknevaid objekte. Kaardil kajastuvad tavaliste leppe-, kõrgusmärkide ja samakõrgusjoonte kujul objektide mõõtmed, nendevaheline kaugus ja maastiku reljeef. Nende andmete põhjal koostab arhitekt maatüki üldplaani (asendiplaan).
3) Maja projekti väljatöötamine. Projekt on jooniste komplekt, mille on välja töötanud ja välja arvutanud projekteerimise valdkonna spetsialistid, kasutades kehtivaid Euroopa standardeid ja ehitusnorme, ning mis vastab ka DP või PT nõuetele. Teisisõnu on projekt töödokument, ilma milleta oleks maja ehitamine iseenesest võimatu. Projekteerimisdokumentide alusel väljastatakse ehitusluba, edaspidi toimub ehitusettevõtte tegevuse üle järelevalve.
Maja projekteerimine on keeruline ülesanne, mis tuleks jagada etappideks:
* Kuidas maja suurust kindlaks teha, loe lähemalt meie artiklist.
Olles need näitajad endale kindlalt selgeks teinud, lihtsustate oluliselt arhitekti ülesannet ja säästate projekteerimisele kuluvat aega. Projekteerimisprotsess võtab keskmiselt 2-3 kuud!
4) Avalduse esitamine EHR-i ja ehitusloa saamine. Projekteerimise viimane etapp on avalduse esitamine EHR-i. Ehitusloa väljastab kohalik omavalitsus valmis ehitusprojekti alusel. Kogu projektdokumentatsioon salvestatakse EHR-i elektroonilisel kujul.
Dokumentatsiooni alla käivad:
Jooniste hulka kuuluvad tavaliselt:
Ehitusluba väljastatakse 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Keeldumise korral saadavad ametnikud märkuste või täiendavate nõuete loetelu, millede täitmise järgselt esitatakse avaldus uuele läbivaatamisele. Nagu näitab praktika, saavad ehitusloa esimesest korrast vaid õige vähesed. Kooskõlastamine võtab samuti keskmiselt 2–3 kuud. Ehituse planeerimisel peaks sellega arvestama!
Mis edasi? Pärast ehitusloa saamist võite ametlikult ehitust alustada. Ehitusluba antakse välja viieks aastaks, aga kui sellel ajal jõuate alustada ehitust, pikendatakse seda perioodi veel 2 aasta võrra. Vahetult enne ehitustööde algust tuleb esitada EHR-i avaldus ehitustööde alustamiseks (ehitamise alustamise teatis). Kui ehitustööd hõlmavad vana hoone lammutamist, tuleb esitada lammutusteatis. Kui projekt näeb ette puude likvideerimist, tuleb esitada raietööde taotlus (raieluba). Ehitustööde alustamine maatükil ilma loata on seadusega keelatud ja selle eest karistatakse rahatrahviga!
5) Eriosade projekteerimine. Kui ehitusluba on käes, tasub mõelda edasistele projekteerimisetappidele.
Maja ehitamiseks vajate kindlasti:
Maja ehitamiseks võidakse nõuda veel:
* Üldjuhul on ehitusloa saamiseks vajalik ehitusprojekt piisavalt üksikasjalik, et võtta see aluseks eramu ehitamiseks. Keeruliste konstruktsioonide ja suurte objektide korral tuleb tellida eraldi projekt koos arvutustega, mille teeb ehituskonstruktor.
* Nende projektide koostamise vajadus tuleb täpsustada kohalikus omavalitsuses. Samuti tasub meeles pidada, et projekt on kõige usaldusväärsem viis kvaliteetsete ehitustööde tegemiseks, aga ka säästlikuma ehituse tagatis. Selle etapi lõpus võite juba maja ehitamisega algust teha.
6) Ehitusettevõtte otsimine. Töövõtja valimisel saatke projekt korraga mitmele ehitusettevõttele. Töövõtjad hindavad tööd ja materjalid ära ning klient valib tulemuste põhjal enda jaoks parima variandi.
Ehitusettevõtet valides pidage meeles, et töö kvaliteet on äärmiselt oluline tegur, sest vigu ei saa alati kõrvaldada ja parandada. Kaaluge kõiki ülaltoodud nõuandeid ja tehke kaalutletud otsus.
7) Maatüki ettevalmistamine ehitustöödeks. Selles etapis, kui kogu vajalik dokumentatsioon on koos ja vormistatud ning välja valitud on ka ehitusettevõte, jääb üle viimane, kuid äärmiselt oluline etapp – ehitusplatsi ettevalmistamine. Ettevalmistusi peaks tegema varakult, et pärast ehitaja valimist ei peaks sellele enam aega kulutama.
Mis tuleb ette valmistada:
Ettevalmistused lõpetatud, võite hakata maja ehitama!
Kogu ülaltoodud teave aitab teid, kui hakkate omale maja ehitama. Pidage kinni tegevustest, kus iga järgmine samm on eelmise loogiline jätk.
Loodame, et suutsime leida vastuse teid huvitavale küsimusele. Vastuseid muudele küsimustele võib leida siin.
IDEA Arhitektid on alati rõõmuga valmis teid aitama teie unistustekodu realiseerimisel!